Com ens organitzem?

Per dur a terme totes les activitats, ens organitzem en una Assemblea General, una Junta Directiva,
unes comissions (o grups de treball) i en uns delegats de classe.

Assemblea General

Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació i està format per tots els pares, mares i tutors
d’alumnes de l’escola.

Es convoca, en sessió ordinària, un cop a l’any (mes d’octubre) per aprovar els pressupostos,
el pla d’acció anual i debatre tots els temes que plantegi la Junta Directiva. Tanmateix, es pot convocar
amb caràcter extraordinari quan es consideri convenient, mitjançant escrit a la Junta Directiva de l’AFA.

Té dret a assistir-hi qualsevol persona que sigui pare, mare o tutor d’un alumne.
Tots els seu membres queden subjectes als acords de l’Assemblea, incloent-hi els qui no hi han assistit.

La Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan executiu, supervisor i de representació de l’AFA.
El seu objectiu és dirigir i supervisar el pla d’acció i pressupostos anuals aprovats en Assembla General.

La Junta Directiva està formada per el President/a, Vice-President/a, Tresorer/a, Secretari/a
(tots 4 escollits en l’Assemblea General cada 4 anys, llevat sorgeixi vacant), i els/les coordinadors/es
de lesdiferents comissions o grups de treball.

Es reuneixen un cop al mes per avaluar les accions realitzades per les diferents comissions i
planificar les dels mesos següents, així com per decidir qualsevol acció que estigui sota l’àmbit
de responsabilitat de l’AFA.

Les Comissions o Grups de Treball

Les Comissions o Grups de Treball són un grup de pares, mares i/o tutors que es comprometen a
impulsar i organitzar les diferents tasques que l’AFA necessita per acomplir els seus objectius.

Actualment, comptem amb les següents comissions,:

 

 Comissió Festes

 Comissió Valors

 Comissió Comunicació

 Comissió Extrasescolars

 Comissió Menjador

 Comissió Material

Participar en una comissió no significa necessàriament assistir a reunions als vespres, sinó que
comporta coordinar-se amb els altres membres i responsabilitzar-se d’una gestió o tasca determinada
(alguns exemples: fer telefonades, ajudar a preparar les diferents festes, revisar factures, anar a comprar
allò que es necessiti, reunir-se amb els proveïdors de serveis en hores convenients, etc.).

Coneix amb detall què fa cada una de les comissions.

 

Els delegats i les delegades

Els delegats i les delegades de classe són els pares, mares i/o tutors que, voluntàriament,
es presten a realitzar aquesta tasca.

La seva funció és, d’una banda, motivar i dinamitzar les famílies de la seva classe, i d’altra, facilitar
la comunicació entre les famílies i l’AFA. Són una peça clau de  l’associació perquè ens ajuden a conèixer
les inquietuds i noves propostes de les famílies, alhora que faciliten una comunicació més directa amb
les famílies.

Els delegats i delegades es reuneixen una vegada al trimestre amb els membres de la Junta Directiva per
rebre tota la informació de les accions realitzades i pendents de realitzar, així com per comunicar totes
aquelles inquietuds i propostes del seu grup classe.

Descarga
Manual de bon ús dels grups de WhatsApp a l’escola
Manual-bon-us-grups-Whatsapp-escola.pdf
Documento Adobe Acrobat 550.6 KB